Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

innocuous /i'nɒkjʊəs/  

 • Tính từ
  không có hại; vô hại
  innocuous snakes
  rắn không độc, rắn lành
  không có ý làm mếch lòng
  an innocuous remark
  lời nhận xét không có ý làm mếch lòng

  * Các từ tương tự:
  innocuously, innocuousness