Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unoffending /'ʌnə'fendiɳ/  

  • Tính từ
    vô tội, không phạm tội