Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immaculate /i'mækjʊlət/  

 • Tính từ
  không có vết, sạch bong
  an immaculate uniform
  bộ đồng phục sạch bong
  hoàn hảo
  an immaculate performance
  buổi trình diễn hoàn hảo

  * Các từ tương tự:
  immaculately, immaculateness