Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

credulous /'kridjʊləs/  /kridʒələs/

  • Tính từ
    cả tin

    * Các từ tương tự:
    credulously, credulousness