Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    nhẹ dạ, cả tin