Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

credulousness /kri'dju:liti/  

  • Danh từ
    tính cả tin, tính nhẹ dạ