Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-intentioned /,welin'ten∫ənd/  

  • tính từ
    đầy thiện chí, với ý tốt

    * Các từ tương tự:
    well- intentioned