Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

untainted /' n'teintid/  

  • Tính từ
    chưa hỏng, chưa ôi, còn tưi (thức ăn, hoa qu)
    không bị nh bẩn, không bị ô uế