Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpolluted /'ʌnpə'lu:tid/  

  • Tính từ
    không bị ô uế, còn tinh khiết