Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suggestible /sə'dʒestəbl/  /səg'dʒestəbl/

  • Tính từ
    dễ bị ảnh hưởng
    she's at a suggestible age
    cô ta đang ở độ tuổi dễ bị ảnh hưởng