Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

susceptible /sə'septəbl/  

 • Tính từ
  dễ xúc cảm
  a naive person with a susceptible nature
  một người ngây thơ bản chất dễ bị xúc cảm
  có khả năng (thế nào đó); có thể
  is your statement susceptible of proof?
  lời phát biểu của anh có thể chứng thực không?
  đoạn văn [có thể] hiểu cách khác cũng được
  (susceptible to something)
  (vị ngữ)
  dễ mắc, dễ bị
  plants that are not susceptible to disease
  những cây ít bị nhiễm bệnh

  * Các từ tương tự:
  susceptibleness