Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uninhibited /'ʌnin'hibitid/  

  • Tính từ
    không bị cấm, tự do

    * Các từ tương tự:
    uninhibitedly, uninhibitedness