Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unaffected /,ʌnə'fektid/  

 • Tính từ
  (+ by) không bị ảnh hưởng
  rights unaffected by the new laws
  những quyền không bị ảnh hưởng bởi các luật mới
  không giả tạo, chân thật
  welcome somebody with unaffected pleasure
  đón mừng ai với niềm vui thích chân thật

  * Các từ tương tự:
  unaffectedly, unaffectedness