Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outspoken /,aʊt'spəʊkən/  

 • Tính từ
  nói thẳng; thẳng thắn
  an outspoken critic of the government
  một người phê bình thẳng thắn chính phủ
  be outspoken in one's remarks
  thẳng thắn trong nhận xét

  * Các từ tương tự:
  outspokenly, outspokenness