Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outspokenly /,aʊt'spəʊkənli/  

  • Phó từ
    [một cách] nói thẳng;[một cách] thẳng thắn
    outspokenly critical
    phê bình thẳng thắn