Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unceremonious /,ʌn,seri'məʊniəs/  

 • Tính từ
  không hiểu cách
  the dinner was a relaxed unceremonious occasion
  bữa ăn tối là một dịp xả hơi thoải mái, không nghi thức kiểu cách
  khiếm nhã, bất lịch sự
  he made an unceremonious exit
  nó đi ra một cách bất lịch sự

  * Các từ tương tự:
  unceremoniously, unceremoniousness