Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unceremoniousness /'ʌnseri'mounjəsnis/  

  • Danh từ
    sự không kiểu cách, sự không câu nệ theo nghi thức
    tính không khách khí