Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  rõ ràng; rành mạch
  he gave me explicit directions on how to get there
  anh ta cho tôi những chỉ dẫn rõ ràng để đi tới đó
  she was quite explicit about why she left
  cô ta trình bày rõ ràng về lý do tại sao cô bỏ đi
  lồ lộ
  explicit sex scenes in the film
  những cảnh tình dục lồ lộ trong phim

  * Các từ tương tự:
  Explicit function, explicitly, explicitness