Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brutish /'bru:ti∫/  

 • Tính từ
  như thú vật, cục súc
  brutish behaviour
  cách cư xử cục súc

  * Các từ tương tự:
  brutishly, brutishness