Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

philistine /'filistain/  /'filisti:n/

  • Danh từ
    kẻ phàm tục; kẻ không có học
    Tính từ
    phàm tục, không có học