Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    người thô lỗ; người cục mịch

    * Các từ tương tự:
    boorish, boorishly, boorishness