Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boorishly /'bʊəri∫li/  

  • Danh từ
    [một cách] thô lỗ;[một cách] cục mịch