Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clodhopper /'klɒdhɒpə[r]/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    (nghĩa xấu) người vụng về
    (đùa giỡn) (thường số nhiều) giày to và nặng