Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hill-billy /'hilbili/  

  • Danh từ
    (Mỹ, khẩu ngữ)
    dân quê vùng núi