Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bumpkin /'bʌmpkin/  

  • Danh từ
    (thường xấu)
    người vụng về quê kệch