Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cục đất; cục đất sét

    * Các từ tương tự:
    clod-breaker, cloddiness, cloddish, cloddishly, cloddishness, cloddy, clodhopper