Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clod-breaker /'klɔd,breikə/  

  • Danh từ
    cái vồ đập đất