Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Neanderthal /ni:'ændəta:l/  

 • Tính từ
  [thuộc] giống người Nê-an-đéc-tan (sống ở Châu Âu vào thời kỳ đồ đá)
  Neanderthal man
  người Nê-an-đéc-tan
  Neanderthal culture
  văn hóa Nê-an-đéc-tan