Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vegetable /'vedʒtəbl/  

 • Danh từ
  rau
  rau xanh
  a vegetable garden
  vườn rau
  vegetable oil
  dầu thực vật
  người mất trí; người sống một cuộc sống đơn điệu tẻ nhạt

  * Các từ tương tự:
  vegetable marrow