Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nùi, nút
  cô ta nút bông vào tai để tránh tiếng ồn
  cuộn, xếp
  he pulled a wad of £10 notes out of his pocket
  nó rút trong túi ra một xếp giấy bạc 10 bảng
  (Anh, từ lóng) bánh sữa nhỏ, bánh mì kẹp
  a cup of tea and a wad
  một chén trà và một bánh mì kẹp
  Động từ
  (-dd)
  chèn bằng nùi (cho chắc)
  đút nút, nhét (bông vào tai…)
  lót bông, lót len (áo)

  * Các từ tương tự:
  wadable, wadding, waddle, waddling, waddy, wade, wadeable, wader, wadi