Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tình trạng như đất
    sự quê mùa, cục mịch