Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đần độn

    * Các từ tương tự:
    doltish, doltishness