Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũng numbskull)
    người ngốc