Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nincompoop /'ninkəmpu:p/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    người ngốc nghếch, người khờ dại