Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    (nghĩa xấu) người ngớ ngẩn
    vật nhỏ xíu; chấm nhỏ xíu