Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  người ngu ngốc , người rồ dại
  (Mỹ) người đâm thuê chém mướn

  * Các từ tương tự:
  goony