Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

numbskull /'nʌmskul/  

  • Danh từ
    như numskull