Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lunkhead /'lʌɳkhed/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người ngốc