Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dunderhead /'dʌndəhed/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    người ngốc nghếch

    * Các từ tương tự:
    dunderheaded