Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thể thao) quả tạ
    (từ Mỹ, khẩu ngữ) người ngốc nghếch