Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cục đông
  blood clot
  cục máu đông
  (Anh, khẩu ngữ) người ngốc nghếch
  you silly clot!
  Mày là thằng ngớ ngẩn!
  Động từ
  [làm] đông cục, [làm] vón lại

  * Các từ tương tự:
  cloth, cloth-cap, cloth-eared, clothe, clothes, clothes-bag, clothes-basket, clothes-brush, clothes-hanger