Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cũng nit) (khẩu ngữ)
  kẻ ngu xuẩn, thằng ngốc
  why did you do thatyou nitwit?
  Này thằng ngu, sao mày làm thế?

  * Các từ tương tự:
  nitwitted