Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  con lừa
  đồ con lừa, kẻ ngu đần
  he's an absolute donkey
  nó thật là đồ con lừa
  donkey's years
  (từ Anh, khẩu ngữ)
  thời gian dài đằng đẵng
  đã cả một thời gian dài chúng ta không gặp nhau
  đường xa lộ mới còn lâu mới xong
  talk the hind legs off a donkey
  xem talk

  * Các từ tương tự:
  donkey engine, donkey jacket, donkeywork