Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vảy bong ra
  cạo hết các vẩy sơn bong ra trước khi tân trang lại
  bông tuyết
  bọt xà phòng
  Động từ
  (+off, away) bong ra, rơi ra từng mảnh
  the paint on the wall is beginning to flake [off]
  sơn ở tường đang bắt đầu bong ra
  thái thành lát mỏng
  cá thái lát mỏng
  flake out
  (khẩu ngữ)
  gục xuống ngủ (vì kiệt sức)

  * Các từ tương tự:
  flake-knife