Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số ít) (Anh, khẩu ngữ, đùa)
    thằng ngốc
    đừng làm như thế ngốc ơi!