Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

simpleton /'simpltən/  

  • Danh từ
    người khờ khạo, anh ngốc