Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người vụng về thô lỗ

    * Các từ tương tự:
    loutish