Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nước, quốc gia
  các nước Châu Âu
  there will be rain in all parts of the country
  sẽ có mưa trên khắp cả nước
  the country
  (số ít)
  nhân dân (một nước)
  toàn dân đã chống lại quân xâm lăng
  the country
  (số ít)
  nông thôn, miền quê
  live in the country
  sống ở nông thôn
  (thường kèm tính từ) miền, vùng
  a marshy country
  một vùng đầm lầy
  this is unknown country to me
  đây là một vùng xa lạ đối với tôi
  (nghĩa bóng) đấy là mt lĩnh vc xa lạ đối vi tôi
  (cách viết khác country-and-western) nhạc đồng quê (xuất xứ từ nhạc dân gian miền Nam và miền Tây nước Mỹ)
  country music
  nhạc đồng quê
  go to the country
  (Anh)
  giải tán nghị viện và tổ chức tổng tuyển cử

  * Các từ tương tự:
  country club, country code, country cousin, country dance, country gentleman, country gentlemant, country house, country party, country seat