Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wilderness /'wildənis/  

 • Danh từ
  (thường số ít)
  vùng hoang dã; hoang mạc
  nơi vắng vẻ tiêu điều; bãi hoang
  the garden is turning into a wilderness
  khu vườn đang biến thành bãi hoang
  in the wilderness
  bị lu mờ trên trường chính trị
  Churchill đã phải trải qua bao năm lu mờ trên đường chính trị trước khi thành thủ tướng