Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dân tộc
  quốc gia
  Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
  Liên hiệp quốc

  * Các từ tương tự:
  nation-wide, national, National accounts, national anthem, national assistance, National bargaining, National Bureau for Economic Research, National debt, National Economic Development Council (NEDC)